ข้อมูลพื้นฐาน

ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์  จุดประสงค์
 คณะกรรมการขั้นพื้นฐาน
 คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ
ทำเนียบผู้บริหาร
แผนผังโรงเรียน
ติดต่อเรา

ฝ่ายบริหารวิชาการ

หลักสูตรสถานศึกษา
 คณะครู-อาจารย์
 การแต่งกาย
 ผลการสอบ
รายชื่อนักเรียน 2557

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

นายคมศักดิ์  อิโน
นางบรรรักษ์  เพชรโต
นางเพลินพิศ  สัตนาโค
นางสมนิต  นนท์อาษา
น.ส. ทิพย์กมล สนสมบัติ

ผลงานทางวิชาการเชิงประจักษ์

ครูชช
ครูชพิเศษ
แบบข้อเสนอการพัฒนางาน
แบบคัดค้าน
แบบคำขอทุกตำแหน่ง
แบบรายงานด้าน1ทุกตำแหน่ง
แบบรายงานด้าน2สายการสอน
แบบรายงานด้าน3สายบริหาร
ผอชช
ผอชพิเศษ
รองชช
รองชพิเศษ
ว5

ห้องสมุดสมมงคล
 คณะกรรมการบริหารห้องสมุด
 กิจกรรมห้องสมุด
 ประมวลภาพกิจกรรมห้องสมุด
เกี่ยวกับการศึกษา
 สถาบันทดสอบทางการศึกษา
 ศูนย์เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
บ้านใกล้เรือนเคียง
ประกาศการจัดห้องเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 คลิกที่เมนู รายชื่อนักเรียน ที่ด้านซ้ายมือได้เลยค่ะ

   

วิสัยทัศน์ ( Vision )
     โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนสู่ความให้เป็นเลิศ มีคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณภาพมาตรฐาน

 

พันธกิจ ( Mission )
     1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
     2. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
     3. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานทุกระดับและมีความเป็นไทย ใฝ่เรียนรู้ สู่สากล เน้นการปฏิรูประบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
     4. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม นำความรู้ในการดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง วิถีชีวิตแบบไทยในสังคมโลกได้อย่างมีความสุข
nbsp;    5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้เข้มแข็งทันสมัย เน้นการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย

 

เป้าประสงค์ (Objective)
     1. เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา
     2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
     3. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานทุกระดับ
     4. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง วิถีชีวิตแบบไทยในสังคมโลกได้เป็นสุข
     5. โรงเรียนมีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ เป็นตัวอย่างและให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

 
ผู้อำนวยการสถานศึกษานายคมศักดิ์  อิโน

ผู้บริหารสถานศึกษา


ขณะนี้เวลา
Calendar
รวมลิ้งค์หน่วยงาน

รวมลิ้งค์น่ารู้

    
   

94.0 Bangkok Radio
91.5 Hotwave
92.5 กรมประชาสัมพันธ์
93.0 DNA
93.5 Radio Vote Satellite
95.0 ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
98.0 Cool FM
99.0 Sport FM
100.5 MCOT
101 News
101.5 วิทยุจุฬา
102.5 GET
103.5 ModernLove
104.5 FAT Radio
106.5 Green Wave
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์
ตารางรายการ UBC
จองตั๋วหนัง Major
เครือ EGV
อันดับหนังทำเงิน boxoffice
อันดับเพลงฮิต Hotwave
88 Global Chart
RVS Chart
หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์(ใหม่)
พยากรณ์อากาศ
exchange ธ.กสิกรไทย
exchange ธ.ไทยพาณิชย์
รายงานราคาทองคำ
ข่าวจราจร สวพ.91
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)
ยอดค้างชำระ WP1800
ABAC-KSC Poll
สวนดุสิต โพล
Webmaster

Miss Chutima  Pokee
Tel  :  087-2035182
Email : Send Mail Click

โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด  274 ถนนเทวาภิบาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์  0-4351-1704 , 0-4352-7341 โทรสาร    0-4352-7341